Kunnskapsoppsummering innenfor helse og omsorg

Kunnskapsoppsummering innenfor helse og omsorg

På oppdrag fra KS har Agenda Kaupang, i samarbeid med Fafo, utført en kunnskapsoppsummering om oppgavedeling, organisering, kompetanse og heltidskultur i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Kunnskapsoppsummeringen inngår som et viktig forarbeid for å utvikle piloter for nye måter å organisere helse- og omsorgstjenestene på. Hensikten er at organiseringen av disse tjenestene skal bidra til heltid og best mulig bruk av medarbeidernes kompetanse. Samtidig skal den møte brukernes behov for kontinuitet, trygghet og tilpasning. KS forvalter tilskuddsordningen, som er en del av «Leve hele livet», og har ansvar for modellutprøving og spredning av erfaringer og kunnskap til kommunene.

Den metodiske innretningen til kunnskapsoppsummeringen er et “scoping review”, som er en forenklet form for kunnskapsoppsummering. Metodikken består av systematiske søk, inklusjon og eksklusjon av studier, ekstrahering av data fra hver studie, og oppsummering av funn. Litteratursøket ble avgrenset til å gjelde for perioden 2010-2020.

Beskrivelsen av artiklene som inngår i kunnskapsoppsummeringen, inkluderer forfatter, formål, metode, deltakere og kontekst og resultat. I kapitlene som presenterer utvalgte publikasjoner innenfor hvert temaområde i kunnskapsoppsummeringen, det vil si organisering, kompetanse og heltidskultur, er funnene i hver enkelt publikasjon beskrevet ut fra hvilke spørsmål de besvarer, og deretter gruppert tematisk. Dette gjør det mulig å trekke ut kunnskap på tvers av studiene.

I prosjektet som helhet inngår over 420 artikler, mastergrader og rapporter. I alt 57 publikasjoner blir beskrevet nærmere i rapporten.

For mer informasjon om prosjektet, kontakt Cecilie Aagestad. Rapporten med kunnskapsoppsummeringen kan leses i vårt publikasjonsarkiv, eller via KS’ nettsider (pdf).

Illustrasjonsbilde: