HRBP HR Business Partner strategisk rådgiver

HR Business Partner – hvordan få tillit fra toppledelsen som strategisk rådgiver?

Sommeren 2019 fullførte en av Agenda Kaupangs rådgivere sin Executive Master of Management ved BI. Sammen med to andre studiedeltakere undersøkte hun hvilke faktorer som er sentrale for at toppledelsen skal få tillit til HR Business Partner som strategisk rådgiver. Studiet tar utgangspunkt i forskning knyttet til utviklingen av HR Business Partner-rollen (HRBP-rollen) siden den først ble lansert av Dave Ulrich i boken «Human Resource Champion» i 1996, og relevant forskning rundt tillit.

I studien tas det utgangspunkt i store, komplekse organisasjoner i privat næringsliv med erfaring med HRBP-rollen. Det er benyttet semistrukturerte intervjuer, som er gjennomført med ni toppledere.

Oppgaven finner støtte for at faktorene nedenfor er sentrale for at toppledelsen skal få tillit til HRBP som strategisk rådgiver:

  • HRBPs forretningsforståelse
  • toppledelsens opplevelse av at HR-tiltakene er relevante
  • HRBPs lojalitet til leders agenda
  • HRBPs leveransedyktighet
  • og HRBPs integritet i å balansere forretningsmessige og menneskelige interesser

Undersøkelsen belyser at rollen som HRBP er krevende og kompleks, og at mange faktorer påvirker tillit til HRBP som strategisk rådgiver. Viktigheten av et tydelig mandat, samt en gjennomtenkt organisering av HR-funksjonen, ligger som en forutsetning for å skape rom for å få tillit i en slik rolle.

Denne studien fokuserer på store organisasjoner i Norge innenfor privat næringsliv. En studie av tilsvarende eller nærliggende roller i offentlig sektor, ville kunne belyse tillit til HRBP-rollen som strategisk rådgiver ytterligere.

For nærmere informasjon, ta kontakt med Elisabeth Stensrud.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock.com