Søk i åpne kilder

Bruk av søk i åpne kilder i UDI og UNE

Agenda Kaupang, Vivento og Kvamme Associates har undersøkt Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) sin bruk av søk i åpne kilder.

Bakgrunn

Bruk av søk i åpne kilder, også kalt Open Source Intelligence, kan være et viktig verktøy i arbeidet med å etterprøve søkerens begrunnelse for å søke om beskyttelse i Norge. Åpne kilder er informasjon som finnes offentlig tilgjengelig på Internett. Eksempler er sosiale medier, offentlige registre, myndighetenes sanksjonslister, mediedatabaser, compliance-databaser mv.

Hva vi har undersøkt

I prosjektet har vi undersøkt i hvilken grad UDI og UNE har en enhetlig strategi med hensyn til søk i åpne kilder, i hvilken grad og på hvilken måte forvaltningen bruker informasjonen i saksbehandlingen, og i hvilken grad forvaltningen ivaretar asylsøkernes og de ansattes sikkerhet når søk gjennomføres.

Vår vurdering

Vår overordnede vurdering er at UDI og UNE begge har behov for å styrke sin modenhet når det gjelder bruk av åpne kilder i sin saksbehandling.
Dette gjelder særlig:

  • manglende tydelighet i rutiner og retningslinjer
  • forskjeller i praksis som følge av uklare føringer, ev avvik i praksis  på når søk i ÅK skal brukes og store forskjeller i kompetanse
  • svært generelle føringer ved vurdering av funn
  • manglende systematisk oversikt over risiko for saksbehandler og asylsøker knyttet til søkevirksomheten
  • lite utviklet system for kvalitetssikring av søkevirksomheten

Vår anbefaling

Vi stiller spørsmål ved om dagens praksis gir søkere og medarbeidere tilstrekkelig sikkerhet, og om søkernes rettsikkerhet er tilstrekkelig ivaretatt i sammenheng med bruk av søk i åpne kilder. Vi anbefaler UDI og UNE å vurdere hvorvidt søk skal gjennomføres før risiko er systematisk vurdert og/eller helhetlige rutiner for søk er implementert.

Politiets utlendingsenhet, UDI og UNE driver alle søk i åpne kilder, ofte overfor de samme personene. Det er utveksling av informasjon knyttet til resultater av søk, men også barrierer både når det gjelder ansvarsdeling og informasjonsutveksling. Videre arbeid med utvikling av søk i åpne kilder i forbindelse med asylsaker burde inkludere alle tre aktører som har ansvar når det gjelder behandling av asylsaker. Mulighetene for deling av informasjon fra søk i åpne kilder mellom utlendingsmyndighetene i sammenheng med et tettere samarbeid, må i så fall vurderes.

Rapport og kontakt

Rapporten er tilgjengelig på UDIs nettsider.

Kontaktperson i Agenda Kaupang er Morten Stenstadvold.