PP-tjenesten og systemrettet arbeid

PP-tjenesten og systemrettet arbeid

På vegne av KS har Agenda Kaupang gjennomført et FoU‐prosjekt som beskriver eksempler på hvordan kommuner og fylkeskommuner tilrettelegger for at pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) kan hjelpe barnehager og skoler med organisasjons- og kompetanseutvikling (systemrettet arbeid). Eksemplene er hentet fra kommuner og fylkeskommuner som allerede har klart, eller er i ferd med å snu ressursbruken i PP-tjenesten. Det betyr mer tid og ressurser på systemrettet arbeid, og mindre tid og ressurser på sakkyndige vurderinger.

Resultatet av undersøkelsen er oppsummert i et idéhefte som finnes tilgjengelig på KS’ nettsider.

Med relevans til dette arbeidet kan det vises til rapporten Inkluderende fellesskap for barn og unge. Rapporten er levert av ekspertgruppe for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging. Mer om ekspertgruppens mandat og sammensetning kan leses på Kunnkapsdepartementets nettsider.

Kontakt Marit Brochmann eller Helga Wallin Moen i Agenda Kaupang for mer informasjon.