Evaluering av statlig finansiering av pleie- og omsorgstjenester

Evaluering av forsøk med statlig finansiering fortsetter

Evaluering: Agenda Kaupang har følgeevaluert forsøket med statlig finansiering av kommunale pleie- og omsorgstjenester siden 2016, på oppdrag fra Helsedirektoratet. Nå har Agenda Kaupang – sammen med SINTEF Helse og Proba Samfunnsanalyse – blitt tildelt oppdraget med å evaluere forlengelsen av forsøket, som etter planen vil vare ut 2022. I forlengelsen vil dagens deltakerkommuner fortsette, samtidig som nye kommuner tas inn.

Evalueringsteamet har så langt kartlagt blant annet endringer i arbeidspraksis i kommunene, brukermedvirkning og økonomisk utvikling. I det videre arbeidet vil særlig brukernes opplevelse av tjenestetildelingen og den økonomiske utviklingen studeres mer i detalj.

Kontaktperson i Agenda Kaupang for dette oppdraget om statlig finansiering av kommuneale pleie- og omsorgstjenester er Jonas Rusten Wang.