skip to Main Content
Førstelinjeledere I Sykehus: Mest Administrative Oppgaver, Og Rollen Er Preget Av Profesjonsbakgrunn

Førstelinjeledere i sykehus: mest administrative oppgaver, og rollen er preget av profesjonsbakgrunn

På oppdrag for Helse- og omsorgsdepartementet har Agenda Kaupang og Universitetet i Oslo gjennomført en kunnskapsoppsummering av eksisterende forskning og kartlegginger knyttet til førstelinjeledere i norske helseforetak.

Oppsummeringen viser at ledere på det pasientnære nivået i norske sykehus driver mest administrasjon og lite strategisk arbeid. Vi finner også at profesjonsbakgrunn har stor betydning for lederrollen. Leger og sykepleiere har ulik motivasjon inn i lederrollen, vektlegger ledelse ulikt, og har kanskje ulik «makt» i organisasjonen. Noe forenklet kan man si at sykepleierne er ledere på heltid og fordi de ønsker det. Sykepleieridentiteten er viktig, men sykepleierne mener de ansatte som står i daglig klinisk arbeid, er best til å utøve faget. Legene er ledere på deltid – de er først og fremst leger og utøver selv faget.

Kunnskapsoppsummeringen viser at førstelinjeledere i sykehus begrenses av strukturelle forhold. Mange sykehus er blitt store, komplekse organisasjoner med mange ledernivåer og store kontroll­spenn – og hvor det enkelte steder ikke er stedlig ledelse. Oppsummeringen viser samtidig at første­linje­ledere har noe handlingsrom innenfor egen enhet, De kan gjøre endringer innenfor rammene de har, men de organisatoriske rammene er i konstant endring. I fremtiden vil en stadig mer digitalisert hverdag spille inn. Nye reformer, som pakkeforløp, stille større krav til endring også i førstelinjen.

Samtidig bidrar sykehusenes organisering etter fagdisipliner til at det er stor vekt på fagutvikling helt ut i førstelinjen.

Oppsummeringen av eksisterende kunnskap er gjort etter metodikken scoping review. Det er søkt i norsk og engelsk Oria, og vi har kontaktet en rekke norske forsknings- og utredningsmiljøer. Inkluderte studier er empiriske studier og omhandler ledelse og førstelinjeledere ved somatiske sykehus i Norge. Det endelige resultatet av litteratur­gjennomgangen er 25 studier: 15 vitenskapelige artikler, en doktorgrad, tre mastergrader, fem rapporter og en bok.

Kontaktperson i Agenda Kaupang er Eilin Ekeland.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link