skip to Main Content
Plan For Habilitering Og Rehabilitering I Melhus

Plan for habilitering og rehabilitering i Melhus

Agenda Kaupang har bistått Melhus kommune med å utarbeide en plan for habilitering og rehabilitering, presentert for komité helse og omsorg 21. februar.

Planen munner ut i en tiltaksliste på 10 punkter med en samlet årlig kostnadsramme på rundt 5,9 millioner kroner, der økte ressurser til fysioterapi og ergoterapi er den største utgiften. Andre mindre kostnadskrevende tiltak som etablering av rehabiliteringsavdeling og starte dagrehabilitering, er også foreslått, samt bedre struktur på brukermedvirkning og koordinerende tiltak.

Gevinsten ved innsparinger på andre deler av det kommunale tjenesteapparatet er ikke beregnet, men det er vist til forskning som indikerer innsparinger på rundt 5 millioner kroner for deler av tiltakspakken. For å illustrere både nåsituasjonen og ønsket situasjon, har arbeidsgruppen utviklet en habiliterings- og en rehabiliteringspyramide for Melhus kommune. Den illustrerer både hvilke nivåer et helhetlig habiliterings- og rehabiliteringstilbud i kommunen bør ha, samt størrelsen på målgruppen på de ulike nivåene. De ulike nivåene er deretter vurdert og visualisert i pyramidene etter en fargeskala.

Rapporten kan leses her (PDF).

Kontakt i Agenda Kaupang er Eilin Ekeland.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link