Illustrasjon av temaet digihjelpen-prosjektet

Digihjelpen-prosjektet: Vil unngå digitale klasseskiller

Digital kompetanse og deltakelse i befolkningen er en viktig forutsetning for å oppnå verdiskapning og vekst i et mer digitalt samfunn. Det store gevinstpotensialet som ligger i digitalisering, nås ikke dersom deler av befolkningen ikke kan, eller av ulike grunner ikke ønsker, å bruke nye digitale tjenester. KMD, KS og representanter fra både statlig og kommunal sektor gikk i 2017 sammen om Digihjelpen-prosjektet – et kommunalt veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse. Prosjektet har samlet og systematisert erfaringer og utviklet et konsept som kan understøtte kommunenes arbeid med å utvikle et fast veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse.

– For å unngå et digitalt klasseskille er det viktig at stat, kommune og frivillige organisasjoner samarbeider godt og hjelper dem som trenger det. Digihjelpen skal legge til rette for at kommuner får etablert et permanent veiledningstilbud for innbyggere som ikke har tilstrekkelig digital kompetanse

Monica Mæland

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og styreleder Gunn Marit Helgesen i KS har nylig signert en samarbeidsavtale om utvikling av Digihjelpen og etablering av en netthåndbok som skal være en praktisk hjelp for kommunene i arbeidet med å etablere, videreutvikle eller samordne sitt veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse. Allerede i slutten av mars lanserer KS netthåndboken for Digihjelpen-tilbudet. En netthåndbok som blant annet vil inneholde tips, råd, erfaringer og eksempler fra kommuner samt en oversikt over relevante og tilgjengelige nettressurser som kan benyttes til både veiledning og kompetanseheving av veiledere.

Agenda Kaupang med konsulentene Gjermund Lanestedt og Therese Neråsen har fått lov til å bistå KMD og KS i Digihjelpen-prosjektet og utviklingen av denne netthåndboken. Det er et spennende og viktig prosjekt som skal bidra til å redusere digitalt utenforskap blant innbyggerne i Norge.

Les mer om Digihjelpen-prosjektet her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-unnga-digitale-klasseskiller/id2588827/

Oppdatering 12.4.2018: Digihjelpen er lansert:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/digihjelpen-far-flere-pa-nett/id2597088