Skip to content
Forside_KMD_Utredning Husbanken organisering, oppgaveløsning og styring_AK

Utredning av Husbanken: organisering, styring og digitalisering

Utredningen viser at Husbanken er en profesjonell forvalter av tilskudd og lån og rådgiver overfor kommunene. Kommunene og viktige samarbeidspartnere gir generelt Husbanken gode tilbakemeldinger. Når det gjelder forbedringer, bør Husbanken styrke rollen som faglig rådgiver overfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og kontrollen og oppfølging av tilskudd som forvaltes av kommunene bør bli bedre. Videre er det behov for å tydeliggjøre Husbankens rolle i planlegging av en sosial boligpolitikk. Husbanken har tatt et godt grep om digitaliseringsutfordringen, men potensialet framover er betydelig, og det bør utvikles en strategi for et langsiktig digitaliseringsløp. Husbanken har en komplisert organisasjon. Styrken ved dagens organisering er praksisnærhet til kommunene. Utfordringene er at organiseringen med nasjonale fagansvar som er lagt til regionene, gjør det krevende å utvikle en enhetlig praksis og en helhetlig utvikling av fag-/virkemiddelporteføljen. I tillegg blir styringsstrukturen komplisert og ressurskrevende.

Utredningen foreslår derfor at en fremtidig organisering av Husbanken bør ta utgangspunkt i følgende tre kriterier: 1) Regionenes oppgaver mot kommuner og andre sentrale lokale aktører bør i større grad rendyrkes og ytterligere profesjonaliseres. 2) Sterkere sentralisering og samordnet styring av fagutviklingen, og mellom fag- og IT-utvikling. 3) Legge til rette for tydeligere ledelse og styring. Utredningen anbefaler fortsatt regional tilstedeværelse, men det kan være grunnlag for å konsentrere tilstedeværelsen i færre regioner. Utredningen viser at KMDs overordnede styring fungerer godt, men at det er potensial for større innslag av en strategisk- og utviklingsorientert styrings- og fagdialog.

Rapporten er utarbeidet i samarbeid med Proba.

Årstall: 2017

Forfattere: Morten Stenstadvold, Jonas Rusten Wang, Gjermund Lanestedt, Gitte Haugnæss, Dag Stokland, Therese Neråsen

Last ned