Forside_Rapport-BFD-evaluering-av-tilskudd-pa-barnevernsomradet_2019_AK

Evaluering av tilskudd til drift av organisasjoner og utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet

Denne evalueringen har gått gjennom og vurdert to tilskuddsordninger på barnevernsområdet: tilskudd til drift av organisasjoner i barnevernet og tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet. Formålet med evalueringen har vært å gi BFD et grunnlag for å vurdere om

► tilskuddene bidrar til å nå den enkelte ordningens mål
► hvorvidt ordningene treffer behovene til målgruppen
► tilskuddene blir forvaltet på en ressurseffektiv måte

Agenda Kaupang har vurdert tilskuddsordningene og forvaltningen av dem opp mot kriteriene effektivitet, måloppnåelse og treffsikkerhet.

Datainnsamlingen i evalueringen har bestått av dokumentgjennomgang samt intervjuer med representanter fra både forvaltningen og utvalgte organisasjoner. Det har også vært gjennomført en elektronisk spørreundersøkelse blant organisasjoner i mottakergruppen for tilskuddene.

På et overordnet nivå mener vi begge tilskuddsordningene forvaltes effektivt, bidrar til å nå målene med ordningene, og treffer målgruppen, utsatte barn og unge og deres familier. Samtidig finner vi også forbedringsmuligheter knyttet til begge tilskuddsordningene.

Årstall: 2019

Forfattere: Marit Brochmann, Gitte Haugnæss, Tom E. Markussen

Last ned