Forside Rapport_Hdir_Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester_AK

Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester

Dette er den tredje hovedrapporten i følgeevalueringen av Helsedirektoratets forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester. Rapporten analyserer hvordan utviklingen har vært i løpet av de to årene forsøket har pågått. Den beskriver og vurderer hvilke effekter forsøket kan ha hatt på utviklingen i kommunene, og om de overordnede målene for forsøket blir nådd. Følgende overskrifter oppsummerer funnene i rapporten:

- Forsøket har gitt mer profesjonell tildelingspraksis og økt kompetanse i kommunen
- Forsøket har økt kostnadene til tjenestene, men ikke antall brukere
- Forsøket gir økte utgifter for staten og et overskudd for kommunene
- Mekanismene i finansieringsmodellen har i liten grad påvirket kommunene
- Metodisk utfordrende å generalisere effektene av forsøket

Rapporten er utarbeidet på oppdrag for Helsedirektoratet. Agenda Kaupang og Proba Samfunnsanalyse står ansvarlig for innholdet i rapporten.

Årstall: 2018

Forfattere: Kjell E. Værnor, Jonas Rusten Wang, Per Schanche

Last ned