Per Schanche

sivilingeniør

Tlf: 48 22 98 37 / 67 57 57 00 | per.schanche@agendakaupang.no

Per Schanche  har 25 års erfaring som rådgiver, utreder og prosjektleder om temaer økonomi, styring, organisering, brukerundersøkelser mv. Oppdragene har både vært sektorovergripende og rettet mot ulike deltjenester. Per har særskilt kompetanse på analyser og utvikling av ulike sider av kommunale helse- og omsorgs­tjenester, herunder planlegging av institu­sjoner og botilbud, etablering av heltidskultur, bemanningsplaner og arbeidstidsord­ninger/turnuser. Dessuten har han utført analyser og utredninger som omfatter flere kommuner, som er gjort på oppdrag av statlige myndigheter og KS.

Per har tidligere arbeidet i Bærum kommune, Oslo kommune, forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå og som sekretariatsleder for Program for storbyrettet forskning (KS).