skip to Main Content
I MEDIA

Hamar vil kutte millioner i barnehagene

  • 28/02/2015 | Hamar Arbeiderblad
Alle barnehagestyrerne i Hamar er innkalt til kommuneledelsen. Deretter skal vurderingene om hvordan det kan kuttes et millionbeløp i barnehagesektoren bli lagt fram for formannskapet. Konsulentselskapet Agenda Kaupang har foreslått at driften for barnehagene i Hamar skal kuttes med 20 millioner kroner for å unngå svarte tall i kommuneøkonomien.
Les mer

Konkurranseutsetting – penger på spare

  • 27/02/2015 | Elverum kommune
Utredningen av konkurranseutsetting av Elverum kommunes sykehjem viser at det er penger å spare på å konkurranseutsette. Utredningen, utført av Agenda Kaupang, sendes nå på høring blant de tillitsvalgte før saken sendes til politisk behandling.
Les mer

Skien gikk med 84 millioner kroner i overskudd

  • 25/02/2015 | Varden
Skien gikk med et solid overskudd i 2014 etter år med harde innsparinger. I 2012 ble konsulentselskapet Agenda Kaupang hyret inn. De så nærmere på kostnadene og sammenliknet dem med andre kommuner. Skien vedtok så å kutte der de hadde merforbruk sammenliknet med andre.
Les mer

Viderefører nasjonalt prioriteringsråd

  • 24/02/2015 | Helse- og omsorgsdepartementet
Konsulentbyrået Agenda Kaupang AS har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet evaluert Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten. Konsulentbyrået har på bakgrunn av evalueringen, vurdert rådets fremtid, og sett på behov for endringer i rådets mandat, sammensetning, organisering og arbeidsform.
Les mer

Evaluering av Nasjonalt råd 2011-2014

  • 24/02/2015 | Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten
Den eksterne evalueringsrapporten av rådet i perioden 2011-14 er lagt fram for Helse- og omsorgsdepartementet. Sammen med den nye NOU om prioritering, som ble lagt fram 12. november 2014, skal evalueringen danne grunnlag for å vurdere rådets framtid, mandat, sammensetning, organisering og arbeidsform. Evalueringsrapporten er utarbeidet av Agenda Kaupang og finnes tilgjengelig på rådets nettsider.
Les mer

Nes trenger radikal forandring

  • 17/02/2015 | NHO Service
Analyse fra Agenda Kaupang viser at Nes kommune er avhengig av å gjøre radikale endringer for å kunne møte befolkningsframskrivinger, har økte behov for og krav til helse og omsorgstjenestene. Konkurranseutsetting skal vurderes og fremmes for politisk behandling.
Les mer

Fylkesmann Anne Enger roser Halden kommune

  • 14/02/2015 | NRK
Fylkesmann Anne Enger roser Halden kommune for godt arbeid med å få kontroll på økonomien. For første gang på mange år gikk kommunen med overskudd i fjor, men likevel venter nye innsparinger i pleie og omsorgssektoren. Agenda Kaupang bistår Halden i dette arbeidet.
Les mer