I MEDIA

Frokostmøte om framtidas omsorgsbehov og botilbud

  • 30.06 2016 | Husbanken
En rekke nasjonale og internasjonale studier viser at den økte andelen av eldre skaper nye samfunnsmessige utfordringer. Dette innebærer at den norske velferdsmodellen blir satt på prøve. Med bakgrunn i dette presenterer Agenda Kaupang sin rapport, ved rådgiver Per Schanche.
Les mer

Kommunen ut av sykehuset

  • 23.06 2016 | Radio Rjukan
Etter heftig debatt, der Ap og Høyre forsøkte å argumentere for at Tinn kommune ikke skulle trekke sine etablerte tjenester ut av bygget som tidligere huset Rjukan sykehus, gikk flertallet bestående av Sp, SV og MDG inn for at Tinn kommune trekker legevakt og rehabilitering ut av sykehuset av økonomiske hensyn. Agenda Kaupang-rapporten kommer i september.
Les mer

Vil ha bedre styring med barnehagene

  • 22.06 2016 | KS
Kommunene må få større muligheter til å påvirke det tilbudet barna i kommunen får i barnehagene. I en ny rapport utarbeidet på oppdrag fra KS gir Agenda Kaupang verdifulle innspill til ny barnehagelov og stortingsmeldingen om kvalitet i barnehagen.
Les mer

Vil ha bedre ledelse av fastlegene

  • 22.06 2016 | Dagens Medisin
Én av fire administrativt ansatte i norske kommuner mener at dagens ledelse og styring av fastlegetjenesten er utilfredsstillende. – At fastlegene er private næringsdrivende, gjør det vanskelig å få dem med i samarbeidet, sier rådmann Tor Arne Gangsø i Ullensaker. Rapporten er utført av konsulentselskapet Agenda Kaupang, oppdraget var å besvare spørsmålet «Kommunal legetjeneste – kan den ledes?».
Les mer

Forventet nei i Melhus

  • 14.06 2016 | Trønderbladet
Midtre Gauldal-ordføreren tror ikke Melhus vil innlede samtaler med Midtre Gauldal etter Skaun-nei i folkeavstemninga i Melhus. Midtre Gauldal var med i den innledende fasen av forhandlinger om kommunesammenslåing, og var også en av de tre kommunene Agenda Kaupang utredet for.
Les mer

Bedre integrering

  • 07.06 2016 | Avisen Agder
Agenda Kaupang har gjennomført tre lokale utviklingsverksteder, der frivilligheten, næringslivet og kommunen har sett på samarbeidsløsninger i integreringsarbeidet.
Les mer

Kommunal legetjeneste – kan den ledes?

  • 20.05 2016 | KS
Et overordnet mål for FoU-prosjektet «Kommunal legetjeneste – kan den ledes?» har vært å kartlegge og analysere i hvilken grad kommunenes handlingsrom for å utøve god ledelse av sin legetjeneste er tilstrekkelig, og hvorvidt kommunene benytter seg av dette handlingsrommet. Prosjektet har blitt utført av Agenda Kaupang.
Les mer