Kartlegging av beslutningsprosessen for Sykehuset Østfold Kalnes

Kartlegging av beslutningsprosessen for Sykehuset Østfold Kalnes

Agenda Kaupang har bistått Norsk Overlegeforening i kartlegging av beslutningsprosessen knyttet til nytt østfoldsykehus, Sykehuset Østfold Kalnes. Formålet med kartleggingen har vært å trekke lærdommer for framtidige sykehusprosjekter.

Sykehuset ble fra starten av beskrevet som nøkternt dimensjonert, i den forstand at mange oppgaver skulle løses på liten plass, med høye forventninger til hvor fort pasienter kunne behandles. I den videre prosessen ble imidlertid det planlagte sykehusarealet redusert i to omganger. Det gjøres en rekke reduksjoner også etter at kvalitetssikringen fra SINTEF har vist til høy risiko knyttet til dimensjoneringen.

Vår vurdering er at de økonomiske rammene har vært svært førende for prosjektet som til slutt ble gjennomført. Risikoen for at sykehuset skulle bli dimensjonert for lite, kommer fram av både konseptrapporter og annet saksunderlag. Likevel har prosjektet operert med det som kan se ut som svært optimistiske forutsetninger, for å forsvare at sykehuset kunne gjennomføres innenfor de økonomiske rammene som ble gitt. I tillegg til de negative konsekvensene dette har for pasienter og ansatte ved sykehuset, bør det være grunn til å spørre om det var den samfunnsøkonomisk beste løsningen som ble valgt.

Resultatet av arbeidet ble presentert under Overlegeforeningens 60-årsfeiring. Se for øvrig Overlegen nr. 3/2021 her (pdf).

Arbeidet er oppsummert i en sluttrapport, som kan leses her

Fra Agenda Kaupang har Jonas Rusten Wang (prosjektleder) og Tom E. Markussen deltatt i prosjektet.

Illustrasjonsfoto: Adobestock.com