Forskning og innovasjon helse- og omsorgstjenester

Sterk økning i forskning relatert til kommunale helse- og omsorgstjenester

Forskningsfeltet har hatt en kraftigere relativ vekst enn gjennomsnittet for Norge totalt.

Forskning og innovasjon knyttet til kommunale helse- og omsorgstjenester er de senere årene satt på dagsordenen. I Regjeringens nasjonale forsknings- og innovasjonsstrategi HelseOmsorg21 er et kunnskapsløft for kommunene en av fem hovedprioriteringer. Som grunnlag for et slikt kunnskapsløft er det viktig med god og relevant kunnskap om feltet.

På oppdrag fra Norges forskningsråd har NIFU og Agenda Kaupang gjennomført en kartlegging av forskning og innovasjon rettet mot kommunale helse- og omsorgstjenester. Rapporten består av to hoveddeler: en bibliometrisk analyse av vitenskapelige publikasjoner innen feltet, og en kartlegging av kommuners erfaringer med ulike aspekter ved FoUI-arbeidet (forskning, utviklingsarbeid og innovasjon) i kommunal sektor.

Noen hovedfunn fra rapporten:

  • Analysene viser en markant økning i forskning relatert til kommunale helse- og omsorgstjenester. Antall vitenskapelige artikler har økt med mer enn 60 prosent i perioden 2011-2019.
  • Forskningen på feltet drives i hovedsak av de etablerte forskningsinstitusjonene. Universiteter og høgskoler bidro til litt mer enn halvparten av publiseringen i perioden 2017-2019.
  • Litt flere enn halvparten av publikasjonene var skrevet i samarbeid mellom to eller flere norske institusjoner. Nasjonalt forskningssamarbeid forekommer dermed hyppig, og i tillegg er det utbredt samarbeid mellom norske og utenlandske institusjoner.
  • Samarbeid mellom universiteter og universitetssykehus i samme by og region er mest utbredt.
  • Helse- og omsorgstjenestene i kommunene er svært ulike med hensyn til å være involvert i eller drive forskning eller innovasjonsarbeid. Noe av forskjellene ser ut til å skyldes ulik størrelse på kommunene, i hvilken grad det er avsatt ressurser til FoUI-aktivitet og i hvilken grad det foreligger en struktur for FoUI-arbeidet i kommunen.
  • Internt i kommunene ser vi at initiativene til prosjektene delvis kommer ovenfra i kommunen, ved at politiske eller administrativ ledelse peker på temaer eller områder de ønsker innsats på. Samtidig er også ildsjeler og medarbeidere «med en forsker i magen» viktige i å få opp temaer og prosjekter.
  • Kommunene mener de er lite flinke til å ta i bruk resultatene av forskning de selv er med på eller har initiert. Årsaker til dette kan være innrettingen på forskningen, og at resultatene ofte ikke formidles i en form som gjør dem lett omsettelige til praksis.

NIFU-rapport 2020:28

Kontaktperson i Agenda Kaupang:
Morten Stenstadvold, rådgiver

*Denne saken ble først publisert på NIFUs nettsider.