Dataforvaltning og -deling i kommunene agenda kaupang kmd

Kartlegging av dataforvaltning og -deling i kommunene

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Agenda Kaupang kartlagt hvordan kommunene forvalter og deler egne data.

Det er et mål å få til mer næringsutvikling og innovasjon basert på kommunenes dataressurser. Etter hvert som kommunene digitaliserer sine tjenester og gjør kommunale data tilgjengelige, kan både bedrifter og andre deler av offentlig sektor utvikle løsninger og produkter det er etterspørsel etter nasjonalt og internasjonalt. Dette forutsetter at kommunene forvalter sine data, og at data gjøres tilgjengelig på en måte som er egnet for gjenbruk og viderebruk. God dataforvaltning vil også være en forutsetning for bruk av kunstig intelligens i forvaltningen, og for mange andre nye teknologianvendelser.

Som en del av arbeidet med ny stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ønsket å få kartlagt hvordan kommunene forvalter og tilbyr sine data, herunder sentrale utfordringer, behov og muligheter. KMD har også ønsket å få frem eksempler som illustrerer beste praksis. Videre har KMD ønsket å få noen konkrete anbefalinger om tiltak som vil forbedre kommunenes arbeid med å skape verdi basert på data.

Kartleggingen er gjennomført av med utgangspunkt i følgende problemstillinger:

  • Hvordan arbeider kommunene for å tilrettelegge for god dataforvaltning, gjenbruk og viderebruk?
  • Hva kjennetegner beste praksis på feltet?
  • Hvilke utfordringer/barrierer opplever kommuner som er lengst fremme når det gjelder dataforvaltning, gjenbruk og viderebruk? Gitt utfordringsbildet, hva må til for at kommunene bedre skal kunne tilrettelegge data for gjenbruk og viderebruk?

I prosjektet har vi gjennomført intervjuer og samtaler med informanter fra til sammen 13 folkerike kommuner. Kommunene er ikke ment å være et representativt utvalg, men er valgt ut fra en antagelse om at de ligger i front blant norske kommuner når det gjelder dataforvaltning og -deling.  Vi har også intervjuet informanter fra statlige virksomheter og private bedrifter. I tillegg har vi gått gjennom dokumenter og vi har gjennomført et innspillsmøte med informantene.

Kartleggingen er dokumentert i en rapport. Rapporten og KMDs egen oppsummering kan leses på departementets nettsider. Rapporten er også tilgjengelig i vårt publikasjonsarkiv.

Ta kontakt med Tom E. Markussen for mer informasjon om dette prosjektet.