skip to Main Content
Stortinget Har Valgt Agenda Kaupang Til Evalueringsoppdrag

Stortinget har valgt Agenda Kaupang til evalueringsoppdrag

Agenda Kaupang er valgt til å evaluere Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), på oppdrag fra Stortinget.

Stortinget vedtok å opprette NIM som en norsk statlig institusjon, gjennom en særlov 22. mai 2015 (NIM-loven). Ved opprettelsen ble det slått fast at institusjonen organisatorisk skulle være underlagt Stortinget. NIM forutsettes å oppfylle FNs prinsipper for nasjonale institusjoners status (Paris-prinsippene). Den ordinære driften kom i gang i 2016.

NIM har som hovedoppgave å fremme og beskytte menneskerettighetene i tråd med Grunnloven, menneskerettsloven og den øvrige lovgivning, internasjonale traktater og folkeretten for øvrig. Institusjonen skal bidra til å styrke gjennomføringen av menneskerettighetene.

Evalueringen har som hensikt blant annet å vurdere om NIMs organisering og ressursbruk medfører at institusjonen utfører sine oppgaver på en hensiktsmessig og kostnadseffektiv måte, og i tråd med hovedformålet for etableringen som er å styrke gjennomføringen av menneskerettighetene i Norge.

Mer informasjon om oppdraget kan leses på Stortingets nettsider.

Kontaktperson i Agenda Kaupang er Marit Brochmann.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link