Stortinget - Evaluering av NIM Foto: Agenda Kaupang

Stortinget har valgt Agenda Kaupang til evalueringsoppdrag

Agenda Kaupang er valgt til å evaluere Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), på oppdrag fra Stortinget.

Stortinget vedtok å opprette NIM som en norsk statlig institusjon, gjennom en særlov 22. mai 2015 (NIM-loven). Ved opprettelsen ble det slått fast at institusjonen organisatorisk skulle være underlagt Stortinget. NIM forutsettes å oppfylle FNs prinsipper for nasjonale institusjoners status (Paris-prinsippene). Den ordinære driften kom i gang i 2016.

NIM har som hovedoppgave å fremme og beskytte menneskerettighetene i tråd med Grunnloven, menneskerettsloven og den øvrige lovgivning, internasjonale traktater og folkeretten for øvrig. Institusjonen skal bidra til å styrke gjennomføringen av menneskerettighetene.

Evalueringen har som hensikt blant annet å vurdere om NIMs organisering og ressursbruk medfører at institusjonen utfører sine oppgaver på en hensiktsmessig og kostnadseffektiv måte, og i tråd med hovedformålet for etableringen som er å styrke gjennomføringen av menneskerettighetene i Norge.

Mer informasjon om oppdraget kan leses på Stortingets nettsider.

Kontaktperson i Agenda Kaupang er Marit Brochmann.