skip to Main Content
Vi Analyserer Og Gir Råd Om Kostra-tallene!

Vi analyserer og gir råd om Kostra-tallene!

Agenda Kaupang er nå klar til å levere fullstendige økonomianalyser til kommuner, basert på foreløpige Kostra-tall for 2019. Leveringstiden er kun én uke. Vi tilbyr analysen nå til kr 100 000 ekskl. mva.

En grundig økonomianalyse gir en god start på arbeidet med budsjett for neste år. Våre analyser sammenligner din kommune med sammenlignbare kommuner som kanskje har noe å lære bort. Det vil si kommuner med bedre resultater og lavere kostnader.

Agenda Kaupang har jobbet med Kostra-tall siden Kostra kom i 2001, og er landets ledende miljø på økonomianalyse av kommuner. Vi har moderne verktøy for analyse, dyktige kommuneøkonomer og kan levere analyser svært raskt.

Merk at våre analyser korrigerer regnskapene for forskjeller i demografi, geografi og sosiale forhold mv. I tillegg korrigerer vi for ulik andel elever i private skoler, vertskommunetilskudd for PU-institusjoner, SIO-prosjektet og regnskapsfeil. Vi kan også korrigere for forskjeller i arbeidsgiveravgift.

Vi leverer i år to varianter av økonomianalyser:

 • Analyse for sammenslåtte kommuner: Her sammenligner vi den nye kommunen med de tidligere kommunene og andre kommuner som kan ha noe å lære bort
 • Analyse av enkeltstående kommuner

En analyse koster 100 000 kroner ekskl. mva. og inkluderer:

 • Oppstartsmøte på Skype for å velge sammenligningskommuner og avtale møtedatoer
 • Foreløpig analyse, til kvalitetssikring, innen 1 uke
 • Nettmøter om feil i datagrunnlaget (opptil en hel dag i store kommuner eller sammenslåtte kommuner)
 • Endelig kvalitetssikret analyse
 • Gjennomgang av analysen i nettmøte med kommunen

En eventuell presentasjon av analysen med fysisk oppmøte i kommunen kommer i tillegg.

Kommunen må levere:

 • Detaljert regnskap for 2019
 • Fordele regnskap mellom oppgaver på funksjonene i pleie og omsorg, helse (241) og administrasjon (120)
 • Deltakelse på møte om kvalitetssikring

Det leveres en PDF-rapport på ca. 120 sider. Analyserapporten kan brukes som grunnlag for arbeid med utvikling av sparetiltak. Rapporten passer som vedlegg til årsmeldingen. Konklusjonene kan tas inn i årsmeldingen.

Se eksempler på foreløpige analyserapporter utarbeidet 20. mars: Våler kommune og Sunnfjord kommune.

Ta kontakt med Rune Holbæk eller Bjørn A. Brox for mer informasjon. Under gir vi en mer detaljert beskrivelse av hvordan vi analyserer Kostra-tallene.

Slik analyserer vi Kostra-tallene

Som en del av Kostra-analysen kvalitetssikrer vi kommunens Kostra-regnskap, sammen med kommunens økonomer. Vi vet at det er større eller mindre feil i alle kommuneregnskap. Feil i regnskapet kan føre til feil konklusjoner i analysen og feil beslutninger. Kommunerevisjonen går ikke gjennom Kostra-regnskapet.

Vår analyse beregner forskjeller i kostnadsnivå mellom kommuner, og forsøker å forklare forskjellene. Analysen prøver å få fram handlingsmulighetene i tjenestene. Høye kostnader kan komme av høyt volum (dekningsgrader), eller høye enhetspriser (lav produktivitet, lav egenbetaling). Vi går gjennom alle de 15 kommunale tjenestene etter et slikt analyseskjema. I tillegg sammenligner vi finansene og beregner demografikostnader de neste 20 årene.

Agenda Kaupang korrigerer regnskapene for forskjeller i demografi, geografi og sosiale forhold mv. I tillegg korrigerer vi for ulik andel elever i private skoler, vertskommunetilskudd for PU-institusjoner, SIO-prosjektet og regnskapsfeil. Vi kan også korrigere for forskjeller i arbeidsgiveravgift. Vi måler endringer i kommunens kostnadsnivå fra år til år, sammenlignet med andre kommuner.

Kostra-tallene gir dessverre ikke gode analyser for alle tjenester. Vi kompletterer derfor med andre data:

 • GSI-tall for bemanning til ulike oppgaver i grunnskolen. Analysen gir tall for hver grunnskole.
 • Årsmeldinger for kommunale barnehager. Analysen gir tall for hver kommunal barnehage.

I noen tilfeller er inndelingen av Kostra-funksjoner for grovmasket. Vi bygger nå opp egne databaser for å analysere regnskapet på nivået under Kostra. Det gjelder:

 • Pleie- og omsorgstjenestene (PLO), 234 + 253 + 254 + 256 + 261: Vi skiller mellom tjenester til eldre og yngre brukere. Det er viktig å finne ut om PLO-utgiftene gjelder eldreomsorgen, eller yngre brukere (inkludert mennesker med psykisk utviklingshemming og psykiske helseplager)
 • Behandling, 241: Vi skiller mellom fastlegetjeneste, legevakt, fysio- og ergoterapi og annet
 • Administrasjon, 120: Vi skiller mellom ulike administrative oppgaver

Vi kan nå også analysere sammenslåtte kommuner. Vi har laget indikatorer for nye kommuner (som oppstod 1.1.2020) etter samme metode som SSB bruker for kommunegruppene. De gamle kommunene kan ha svært ulikt kostnadsnivå. Det er viktig å velge hvilken praksis i de gamle kommunene som skal føres videre i den nye kommunen.

 

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link