skip to Main Content
Agenda Kaupang Utfordrer Den Eksisterende Organiseringen Av Nordland

Agenda Kaupang utfordrer den eksisterende organiseringen av Nordland

Agenda Kaupang bistår Nordland fylkeskommune i deres omfattende omstillingsprosjekt Bring oss i front. Nå har vi levert første delrapport, som omhandler forslag til ny organisering av fylkeskommunen. Agenda Kaupang har blitt bedt om å utfordre den eksisterende organiseringen og bidra til å skissere nye løsninger som er tilpasset dagens og fremtidens behov. Dette har vi gjort ved å lansere fem alternative modeller, og anbefale én av dem.

Den nye organiseringen av fylkeskommunen skal legge grunnlaget for en omstillingsprosess. Det skal gjennomføres omfattende endringer i organisasjonen som helhet. Disse endringene omfatter blant annet:

  • etablering av ny etatsstruktur
  • en mer hensiktsmessig organisering av fylkeskommunens tjenester
  • effektivisering og forenkling i administrative oppgaver og fellesfunksjoner
  • økt grad av digitalisering

I midten av november lanseres hovedrapporten. Den inneholder en grundig nåsituasjonsanalyse og forslag til prioriterte tiltak som skal bidra til å nå målene i Bring oss i front-prosjektet.

Nordland fylkeskommune har publisert delrapporten Forslag til ny administrativ organisering av Nordland fylkeskommune (PDF). Alle ansatte er invitert til å dele sine innspill til Agenda Kaupangs forslag til ny organisering.

For mer informasjon om dette oppdraget, ta kontakt med Kjell E. Værnor.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link