IIlustrasjon

Vurdering av organisasjonsform for Sámi Giellagáldu

I 2013 ble Sámi Giellagáldu – Nordisk fag- og ressurssenter for samiske språk etablert av sametingene i Norge, Sverige og Finland. Det overordnede formålet med etableringen var å styrke og utvikle de samiske språkene gjennom et godt språksamarbeid, for å bidra til sikre at språkene utvikles likt på tvers av landegrensene.

Sametingene har ønsket å utrede mulige modeller for å etablere en permanent og mer enhetlig organisasjonsmodell, med en felles ledelse for Sámi Giellagáldu. Det ble etablert en arbeidsgruppe med representanter fra hvert av sametingene og departementene i Finland, Sverige og Norge, ledet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Arbeidsgruppens formål var å vurdere en mulig fremtidig organisasjonsmodell for Sámi Giellagáldu.

Agenda Kaupang har bistått KMD og arbeidsgruppen som sekretariat i forbindelse med utredningen.

For mer informasjon om oppdraget, ta kontakt med Gitte Haugnæss eller Cecilie Aagestad i Agenda Kaupang.

Rapporten er tilgjengelig på KMDs nettsider.

Illustrasjon: Utsnitt av rapportforsiden.