Tverrfaglig samarbeid oppvekst barn glede Agenda Kaupang

Strukturerende ledelse er avgjørende for tverrfaglig samarbeid

En ny rapport fra Agenda Kaupang viser at strukturerende lederatferd er avgjørende for å lykkes med tverrfaglig samarbeid på oppvekstfeltet. Rapporten er basert på en omfattende kartlegging i fire bydeler i Oslo kommune.

Agenda Kaupang har nylig levert sluttrapporten i et omfattende prosjekt for å kartlegge forutsetninger for tverrfaglig ledelse og tverrfaglig samarbeid på oppvekstfeltet i bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner i Oslo kommune. Rapporten kan leses i vårt publikasjonsarkiv, eller direkte ved å klikke her (pdf).

Formål

Formålet med prosjektet har vært å skape et kunnskaps- og beslutningsgrunnlag som bydelene kan bruke til videre utviklingsarbeid og kompetanseheving på ledernivå. Prosjektet har blant annet belyst følgende problemstillinger:

  • Hvilke forhold fremmer og hemmer et godt tverrfaglig samarbeid?
  • Hvordan påvirker lederen det tverrfaglige samarbeidet? Hva gjør ledere som lykkes med det tverrfaglige samarbeidet?

Hovedfunn

Et hovedfunn i rapporten er at ledere som lykkes med å skape et godt tverrfaglig samarbeid, gjør dette gjennom tre typer ledelsesatferd:

  1. Fastsetter, forankrer, og opprettholder strukturer, rutiner og møtearenaer for tverrfaglig samarbeid.
  2. Tilrettelegger for felles kompetanseheving og økt kunnskap om andre tjenester.
  3. Bygger og opprettholder en god tverrfaglig samarbeidskultur.

Forbedringspotensial

Ledelsesatferd knyttet til å etablere og vedlikeholde systemer og strukturer, ser ut til å ha spesielt stor betydning for å lykkes med det tverrfaglige samarbeidet. Det er derfor interessant at rapporten viser at ledere og medarbeidere opplever at det nettopp på dette området er størst forbedringspotensial.

Anbefalinger

I rapporten anbefaler vi følgende utviklingsprosesser i bydelene for utvikling av tverrfaglig ledelse:

  • Ved rekruttering av ledere: vektlegge motivasjon og forutsetninger for tverrfaglig ledelse, med særlig vekt på evne til å organisere og strukturere det tverrfaglige samarbeidet.
  • Lederutviklingstiltak: for å styrke ledernes evner til å etablere, forankre, opprettholde og utvikle strukturer og systemer for tverrfaglig samarbeid.
  • Iverksette tiltak for utvikling av ledergruppene på oppvekstområdet: sikre tydelige og enhetlige forventninger til samarbeidet, felles mål og forståelse av oppdraget og felles forståelse av rutiner og samarbeidsarenaer.

Datagrunnlag

Datagrunnlaget i rapporten bygger på individuelle intervjuer, fokusgruppeintervjuer, samt arbeidsgrupper med oppvekstsjefer, seksjonssjefer, teamledere og utvalgte medarbeidere. I tillegg er det gjennomført en omfattende spørreundersøkelse, hvor både ledere og medarbeidere i tjenester for barn og unge i de fire bydelene har deltatt.

Kontaktperson i Agenda Kaupang er Jon Anders Lone.