skip to Main Content
Lystad På Laget

Lystad på laget

Joakim Lystad begynte i Agenda Kaupang AS i januar 2019. Han har vært leder i mange sektorer og på mange nivåer i offentlig sektor. På 90-tallet var han underdirektør i Miljøverndepartementet, med ansvar blant annet for klagebehandling av industriforurensningstillatelser. Senere ble han kontrolldirektør i Statens forurensningstilsyn. I 1998 fikk han også ansvar for oljevern, med ansatte i Oslo, Skien, Bergen, Tromsø og Horten.

Mattilsynet ble opprettet i 2003 gjennom en fusjon av fire statlige virksomheter og 89 selvstendige, kommunale næringsmiddeltilsyn. Lystad ble administrerende direktør, med ca. 1 300 ansatte og ca. 75 kontorsteder.

– E-coli saken i 2006 er den tøffeste enkeltoppgaven jeg har hatt, sier Joakim. – Barn ble svært syke, ett barn døde, svært store mengder mat ble trukket fra markedet. Gilde (nåværende Nortura) fikk alvorlige problemer, og saken dominerte media i månedsvis. De flinke medarbeiderne fant kilden i morrpølse, og smitten ble stanset.

I 2010 ble Joakim arbeids- og velferdsdirektør. – Det er den mest krevende og meningsfylte jobben jeg noen gang har hatt og noen gang vil få, sier han. Arbeids- og velferdsforvaltningen består av arbeids- og velferdsetaten (ca. 13 000 ansatte) og sosialtjenesten (5 000 kommunepartnere). I Nav skal man balansere hensynet til at brukere har rett på ytelser i henhold til ulike vilkår og hensynet til at flest mulig skal være i jobb, og ikke gå på ytelser.

I 2015 ble Joakim spesialrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet. Der arbeidet han særlig med e-helse og realiseringen av Stortingets mål om én innbygger – én journal. I 2016 var han utlånt for å lede en arbeidsgruppe med representanter fra Finansdepartementet og Klima- og miljødepartementet, som gjennomførte arbeidet med regjeringens gjennomgang av miljøområdet.

I 2017 var han utlånt til Politidirektoratet. Der ledet han en arbeidsgruppe fra distrikter og særorgan som laget svar på et oppdrag direktoratet fikk fra Justis- og beredskapsdepartementet, om å vurdere politi- og lensmannsetatens kapasitets- og kompetansebehov de kommende tiårene.

– Vi er svært glade for at Joakim har valgt å komme til Agenda Kaupang, sier gruppeleder Ragnar Kleiven. – Vi tror at våre kunder kan ha stor nytte av de erfaringene han har fra ledelse, styring, organisering, digitalisering og coaching i offentlig sektor.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link