skip to Main Content
Utvikling Av Omsorgstjenester I Vefsn Kommune

Utvikling av omsorgstjenester i Vefsn kommune

Agenda Kaupang anbefaler i en rapport til Vefsn kommune å styrke tjenester til hjemmeboende eldre, både i form av en styrket hjemmetjeneste, flere omsorgsboliger og et styrket dag- og aktivitetstilbud. Med en slik styrket tjeneste, vil kommunen kunne legge ned institusjonsplasser.

Begrunnelsen er at Vefsn kommune bruker ressurser innen pleie og omsorg omtrent som andre kommuner, men en større andel av disse ressursene går til institusjonstilbudet til eldre i Vefsn enn i kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. Kommunen bruker lite på bolig med heldøgns omsorg, lite på aktivitetstilbud og relativt lite på hjemmetjenester i forhold til sammenligningskommuner. Av institusjonsplassene er det mange langtidsplasser og liten andel plasser avsatt til korttidsopphold, særlig tiltenkt rehabilitering og avlastning. Kommunen bruker relativt lite ressurser innen helse, særlig synes forebyggende tiltak være nedprioritert. Kommunen har en lav dekning av fysioterapeuter, mens statistikken viser at kommunen har en høyere dekning psykiatriske sykepleiere og ergoterapeuter enn sammenligningsgrunnlaget, men mange av disse arbeider ikke innen helse.

Agenda Kaupang anbefaler at kommunen følger opp arbeidet i form av konkretisering av hvor de styrkede tilbudene skal være, og hvilke institusjonsplasser som kan legges ned. Arbeidet vil kreve en dreining både faglig, holdningsmessig og innholdsmessig, og vi anbefaler stort fokus på dette fremover. Rapporten framhever at kommunen har en stor ressurs i frivillige.

Det er Eilin Ekeland (prosjektleder), Astrid Nesland og Rune Holbæk fra Agenda Kaupang som har bistått Vefsn kommune i dette arbeidet.

Rapporten kan leses på Vefsn kommunes nettsider eller i vårt publikasjonsarkiv.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link