Åpne kilder asylsøknader

Bruk av åpne kilder i behandling av asylsøknader

Bruk av søk i åpne kilder som Facebook, Instagram mfl. kan være et viktig verktøy i arbeidet med å verifisere historien og dokumentere identiteten på asylsøkere, som et supplement til den informasjon søker selv har oppgitt samt landinformasjon. Agenda Kaupang, Vivento og Helge Kvamme Associates har fått i oppdrag å kartlegge hvordan ansatte i Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda innhenter og bruker slik informasjon.

Kartleggingen vil fokusere på hvilke retningslinjer som ligger til grunn for bruk av åpne kilder hos virksomhetene, hvilke åpne kilder det søkes i samt hvordan, og ikke minst hvilken, betydning informasjon fra åpne kilder har i saksbehandlingen av asylsøknader. Prosjektet skal lede fram mot anbefalinger om utviklingsbehov når det gjelder politikk og retningslinjer, bruk av metoder og verktøy i sammenheng med søk og utviklingsbehov knyttet til praksis. Kartleggingen vil danne grunnlag for en juridisk utredning om forvaltnings- og personvernrettslige aspekter knyttet til bruk av åpne kilder.

Prosjektleder i Agenda Kaupang er Morten Stenstadvold.

Illustrasjonsfoto: Pexels.com