Kartlegging av kommunenes smartby-satsing

Smartby-satsing i kommunene skal kartlegges

Norske kommuner satser i økende grad på å bli «smarte». Det er enn så lenge ganske få kommuner og regioner som har utarbeidet strategier for utvikling i retning «smarte byer» eller «smarte kommuner», men mange har satt i gang tiltak som er inspirert av smartbytenkningen. Enda flere har ambisjoner om å gjøre det i nær framtid. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har gitt Agenda Kaupang i oppdrag å kartlegge status for den kommunale smartbysatsingen i Norge.

Sentrale problemstillinger i kartleggingen er:

  • Hvor mange kommuner jobber med smartbysatsing i Norge, hva legger de i smartby-begrepet, og hvor mange av dem organiserer sin satsing gjennom samarbeidskonstellasjoner lokalt og regionalt?
  • I hvilken grad er smartby-satsingen i kommunene forankret politisk, omtalt i en vedtatt plan eller ivaretatt i en strategi, og hva er de uttalte mål og effekter av arbeidet?
  • Hvilke tiltak er gjennomført? Hvilke likheter og ulikheter er det mellom de forskjellige smartby-kommunenes tiltak og aktiviteter?
  • Hvilke faktorer hindrer kommunene i å utnytte potensialet i smartby-metodikken, for eksempel juridiske forhold, mangel på kompetanse, organisatoriske utfordringer, manglende data, manglende infrastruktur?
  • I hvilken grad blir digitalisering, innovasjon, steds- og samfunnsutvikling og smartby-satsingene sett i sammenheng?
  • Innen hvilke områder mener kommunene at gevinstpotensialet er størst?
  • Hvordan er smartby-arbeidet organisert, og hvor er ansvaret for satsingen plassert? Hvilke sektorer og enheter involveres og deltar aktivt i arbeidet?
  • Hvordan involveres og samhandles det med innbyggerne?

Prosjektet vil gi KMD en nåsituasjonsbeskrivelse og et bilde av ulike aspekter ved kommunenes smartbysatsinger – som kunnskapsgrunnlag for eventuell nasjonal politikk på området.

Morten Stenstadvold kan kontaktes for mer informasjon om oppdraget.