skip to Main Content
Smartby-satsing I Kommunene Skal Kartlegges

Smartby-satsing i kommunene skal kartlegges

Norske kommuner satser i økende grad på å bli «smarte». Det er enn så lenge ganske få kommuner og regioner som har utarbeidet strategier for utvikling i retning «smarte byer» eller «smarte kommuner», men mange har satt i gang tiltak som er inspirert av smartbytenkningen. Enda flere har ambisjoner om å gjøre det i nær framtid. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har gitt Agenda Kaupang i oppdrag å kartlegge status for den kommunale smartbysatsingen i Norge.

Sentrale problemstillinger i kartleggingen er:

  • Hvor mange kommuner jobber med smartbysatsing i Norge, hva legger de i smartby-begrepet, og hvor mange av dem organiserer sin satsing gjennom samarbeidskonstellasjoner lokalt og regionalt?
  • I hvilken grad er smartby-satsingen i kommunene forankret politisk, omtalt i en vedtatt plan eller ivaretatt i en strategi, og hva er de uttalte mål og effekter av arbeidet?
  • Hvilke tiltak er gjennomført? Hvilke likheter og ulikheter er det mellom de forskjellige smartby-kommunenes tiltak og aktiviteter?
  • Hvilke faktorer hindrer kommunene i å utnytte potensialet i smartby-metodikken, for eksempel juridiske forhold, mangel på kompetanse, organisatoriske utfordringer, manglende data, manglende infrastruktur?
  • I hvilken grad blir digitalisering, innovasjon, steds- og samfunnsutvikling og smartby-satsingene sett i sammenheng?
  • Innen hvilke områder mener kommunene at gevinstpotensialet er størst?
  • Hvordan er smartby-arbeidet organisert, og hvor er ansvaret for satsingen plassert? Hvilke sektorer og enheter involveres og deltar aktivt i arbeidet?
  • Hvordan involveres og samhandles det med innbyggerne?

Prosjektet vil gi KMD en nåsituasjonsbeskrivelse og et bilde av ulike aspekter ved kommunenes smartbysatsinger – som kunnskapsgrunnlag for eventuell nasjonal politikk på området.

Morten Stenstadvold kan kontaktes for mer informasjon om oppdraget.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link