skip to Main Content
Digitalisering Innen Barnevernet

Digitalisering innen barnevernet

Som for mange andre statlige virksomheter står digitaliseringsarbeidet for tiden høyt på dagsorden for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Gode digitale løsninger gir en bedre tilpasning av tjenestene til brukernes behov, effektiviserer arbeidet og tilrettelegger for bedre styringsdata. Bufdir er fra 2014 fagdirektorat for hele barnevernfeltet. En stor andel av de statlige barneverntiltakene utføres imidlertid av private aktører og ideelle organisasjoner, på oppdrag fra staten. Agenda Kaupang skal nå bistå Bufdir med en vurdering av ulike løsningsalternativer for bedre rapportering av styringsinformasjon fra private leverandører av statlige barneverntjenester.

Prosjektleder Gjermund Lanestedt kan kontaktes for mer informasjon om oppdraget.