Bilde som viser samtale mellom kollegaer

Gjennomgang av Statped – fagområde hørsel og innen tegnspråkopplæring

Agenda Kaupang har hatt i oppdrag å foreta en ekstern gjennomgang av Statped sitt oppdrag, tjenester og ressursdisponering på fagområdet hørsel og innen tegnspråkopplæring. Oppdraget har omhandlet Statpeds tjenester til barn og unge i barnehage og grunnskole med hørselstap, og har omfattet dokumentstudier, spørreundersøkelse og intervjuer. Nå foreligger sluttrapporten.

Formålet med prosjektet har vært å utføre en helhetlig og overordnet gjennomgang og analyse av Statpeds oppdrag, tjenester og ressursdisponering på fagområdet hørsel og innen tegnspråkopplæring. Prosjektet har også hatt som formål å gjennomgå og analysere ansvars- og oppgavefordelingen mellom kommuner, Statped og andre nasjonale aktører. Resultatet av arbeidet skal tjene som kunnskapsgrunnlag for videre utvikling av Statpeds tjenester.

I gjennomføringen av oppdraget har vi sett nærmere på Statpeds tjenester til barn og unge med hørselstap i barnehage og grunnskole. Tjenester til ungdom i videregående opplæring og voksne har dermed ikke vært gjenstand for nærmere undersøkelser. Når det gjelder Statpeds tjenester innen tegnspråkopplæring, inkluderer dette både deltidsopplæring iht. § 2.6 i opplæringsloven og oppfølging av barn med cochleaimplantat (CI).

De samlede funnene i undersøkelsen indikerer at Statped gjør mer enn det som er etatens ansvar, både fordi kommunene ikke har tilstrekkelig kompetanse, og fordi Statped har hatt for vane å strekke seg langt for denne målgruppen. Selv om det gis eksempler på at Statped har inntatt en tydeligere rolle og stilt strengere krav til kommunene, indikerer funnene i denne gjennomgangen at kommunene stort sett får den bistanden de etterspør fra Statped på hørselsområdet.

Undersøkelsen identifiserer blant annet følgende utfordringer knyttet til Statpeds rolle som en relevant og god støtte for kommunene på hørselsområdet:

  •  å gjøre kommunene gode, slik at de blir i stand til å ta sitt ansvar på hørselsområdet
  •  å sikre likeverdighet i tilbudet, på tvers av regioner og på tross av geografisk avstand
  •  å holde fagfeltet knyttet til tegnspråk og ulike grupper med hørselshemmede samlet
  •  å opprettholde spisskompetanse og sikre at Statpeds rådgivere har både tilstrekkelig faglig kompetanse og praktisk erfaring
  •  har stor ressursbruk på hørselsområdet

Hele rapporten kan leses på Statpeds nettsider.

Prosjektleder i Agenda Kaupang har vært Odd Helgesen.