Bilde som viser ansatte på jobb

Evaluering av utdanningsprogram for barnefaglige sakkyndige

Agenda Kaupang har på oppdrag for Barne- og likestillingsdepartementet evaluert utdanningsprogram for barnefaglige sakkyndige som oppnevnes i saker etter barnevernloven og barneloven.

Sakkyndige som gjennomfører denne utdanningen, oppføres i et register som skal være til bruk for barnevernet, private parter, fylkesnemnder og tingrettene som har behov for å bruke sakkyndige i saker som omhandler barnevern og foreldretvister. Utdanningsprogrammet og det tilhørende registeret har som formål å bidra til kvalitetssikring og utvikling av sakkyndiges arbeid.

Evalueringens overordnede mandat har vært å gi en helhetlig vurdering av om formålet med utdanningsprogrammet og registeret er oppfylt. I evalueringen vurderes det om utdanningsprogrammet bør videreføres i nåværende form eller på annen måte, og hvordan en slik utdanning bør organiseres og finansieres. Evalueringen baserer seg på dokumentstudier, spørreundersøkelse, intervjuer, workshops og møter med referansegruppe.

Vår samlede vurdering er at utdanningsprogrammet for barnefaglige sakkyndige har bidratt til å styrke kandidatenes kompetanse knyttet til barnefaglig sakkyndigarbeid i tråd med formålet, men at programmet bør styrkes og forbedres. Oppbygningen av utdanningsprogrammet, med en kombinasjon av samlinger, veiledning og praksis, vurderes som god. Innholdet på samlingene fremstår i hovedsak også som godt og dekkende, men det kan være behov for å styrke fokuset på enkelte temaer – og det er viktig å sikre tilstrekkelig vekt på erfaringsutveksling og trening på samlingene. Praksis og veiledning vurderes som helt avgjørende for utbyttet av utdannings­programmet. Praksis bør kobles tettere til utdanningsløpet, og veiledningen må styrkes, struktureres og kvalitetssikres. Det bør også innføres en godkjenningsordning, som gjør det mulig å kvalitetssikre deltakernes ferdigheter, kunnskap og kompetanse ved gjennomført utdanning.

Vi knytter større usikkerhet til hvorvidt formålet med registeret kan sies å være oppnådd. Evalueringen indikerer at målgruppene for bruk av registeret er usikre på om listen er et kvalitetsstempel. Det savnes også mer utfyllende opplysninger om de sakkyndiges kompetanse og erfaring som kan gjøre det lettere for oppdragsgivere å vurdere hvilke sakkyndige som kan ha særskilte faglige forutsetninger for et aktuelt oppdrag. For å imøtekomme dette vurderer vi at det er behov for et system for kontroll, tilsyn og sanksjoner overfor sakkyndige i registeret, krav til mer faglig oppdatering av sakkyndige og flere opplysninger om de sakkyndige som står oppført i registeret. Organisering og styring av utdanningsprogrammet vurderes som for svak, og programmet kan være noe underfinansiert.

Rapporten skisserer alternative løsninger for framtidig organisering som bør utredes nærmere, og kan leses her.

Kontaktperson i Agenda Kaupang i anledning dette oppdraget er Gitte Haugnæss.