Modeller For Lokale Utviklingsverksteder For Integreringsarbeidet I Kommunene

Modeller for lokale utviklingsverksteder for integreringsarbeidet i kommunene

Med økte flyktningankomster vinteren 2015-2016 som bakteppe, har Agenda Kaupang, på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), gjennomført et pilotprosjekt som utforsker nye løsninger i integreringsarbeidet lokalt. Målet har vært å få til bedre kvalitet, raskere og mer effektive integreringsløp for nyankomne asylsøkere og flyktninger, herunder enslige mindreårige.

I prosjektet har man sett på hvordan kommunene i større grad kan utnytte næringslivets og frivillige organisasjoners kompetanse og ressurser i møte med nyankomne innvandrere: Hvordan kan kommunene involvere frivilligheten og arbeidsgivere i det langsiktige arbeidet med å bosette og integrere flyktninger? Hvordan kan man få til raskere og mer effektive integreringsløp?

Tønsberg, Hamar og Flora har vært «pilotkommuner» i prosjektet, og det har blitt gjennomført lokale utviklingsverksteder med deltakelse fra frivillighet, næringsliv, asylmottak mv. Områdene bosetting, kvalifisering og sysselsetting, og deltakelse og inkludering ble valgt ut som temaer i verkstedene, basert på et vanlig forløp i en integreringsprosess.

Hensikten med verkstedene har vært å fremme dialog om effektiv og god praksis, og identifisere nye løsninger når det gjelder tiltak for flyktninger og asylsøkere. Dette gjelder både for ordinære og lovpålagte tjenester, og komplementære og supplerende tjenester. Målet har vært at deltakerne skal se sine ansvarsområder opp mot hverandre, og utvikle nye tiltak gjennom samarbeidsrelasjoner.

Erfaringene fra verkstedene i de tre kommunene er oppsummert i sluttrapporten, som inkluderer forslag til modell for gjennomføring av slike verksteder i andre norske kommuner.

Rapporten kan leses her (PDF).

Modellen er også illustrert i en film, som kan ses her.

Kontaktperson i Agenda Kaupang for dette oppdraget er Morten Stenstadvold.