Bilde som viser ansatte på jobb

Barnesakkyndig kommisjon har bidratt til økt rettssikkerhet i barnevernssaker

Agenda Kaupang har på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet evaluert om etableringen av Barnesakkyndig kommisjon har vært i tråd med formål og hensikt.

Barnesakkyndig kommisjon (BSK) har som oppgave å kvalitetssikre sakkyndigrapporter bestilt av barneverntjenesten, fylkesnemnda, domstolene eller private parter knyttet til barnevernssaker. Evalueringen har konsentrert seg om problemstillinger definert av departementet, og basert på problemstillingene har vi gitt en samlet vurdering av BSK. Rapporten gir anbefalinger for forbedring og videre utvikling av kommisjonen.

Vår samlede vurdering er at etableringen av BSK har bidratt til økt rettssikkerhet i barnevernssaker, i tråd med intensjonene. BSK har bidratt positivt til kvalitet på sakkyndigrapporter og prosesser i avgjørelsesorganene. Kommisjonen har i hovedsak en sammensetning og kompetanse i tråd med intensjonen og har etablert gode og effektive arbeidsformer. BSK har den nødvendige uavhengigheten til BLD og håndterer habilitet i tråd med retningslinjer.

Forbedringene gjelder først og fremst at tilliten til sakkyndigutredninger er svak hos private parter. Videre er det behov for en mer utadrettet og veiledende arbeidsform. Den flerkulturelle kompetansen i kommisjonen bør styrkes, og det kan være behov for økt transparens om habilitet. Evalueringen konkluderer også med at det kan være grunn til å vurdere en tilsvarende ordning i barnelovssaker.

Evalueringen er gjennomført i samarbeid med professor Annika Melinder og postdokotor Else-Marie Augusti ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo og førsteamanuensis Camilla Bernt ved Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen.

Rapporten er tilgjengelig på BLDs nettsider.

Kontaktperson i Agenda Kaupang er Gitte Haugnæss.