Mulighetsstudium Om Storkommune På Ytre Haugalandet

Mulighetsstudium om storkommune på ytre Haugalandet

På oppdrag av kommunene Sveio, Tysvær, Karmøy og Haugesund har Agenda Kaupang i samarbeid med Jørund Nilsen (eget selskap), utredet muligheter og konsekvenser ved en ny felles storkommune på ytre Haugalandet.

Hensikten med utredningen har vært å belyse mulighetsrommet som kan finnes for Sveio, Tysvær, Karmøy og Haugesund ved en endret kommunestruktur. Utredningen drøfter utfordringer ved nåværende kommunegrenser og kommunestørrelse og om en ny felles storkommune på ytre Haugalandet gir muligheter for å møte utfordringene kommunene og ytre Haugalandsregionen samlet står overfor på en bedre måte enn i dag. Kommunestrukturen drøftes i lys av kommunenes rolle som samfunnsutviklere, tjenesteytere, myndighetsutøvere og lokaldemokratisk arena og regjeringens ekspertutvalg og deres kriterier for kommunestrukturen. Utredningen drøfter også om en ny kommune har potensial til å overta nåværende fylkeskommunale og statlige oppgaver.

Rapporten er tilgjengelig på Karmøy kommunes nettsider.

Kontaktperson i Agenda Kaupang er Kjell E. Værnor.