Evaluering Av Arbeidstilsynet

Evaluering av Arbeidstilsynet

Agenda Kaupang har, i samarbeid med Proba samfunnsanalyse, evaluert Arbeidstilsynet på oppdrag av Arbeids- og sosialdepartementet.

Arbeidstilsynet gjennomgikk en omorganisering i 2005 som innebar en helt ny organisering av virksomheten, både sentralt og ytre etat. Hensikten var å lage en mer effektiv organisasjon, som hadde all fagkompetanse ute i den operative virksomheten, og en strategisk kjerne i et lite, styringsorientert direktorat. Gjennom denne evalueringen har Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) ønsket å ta rede på om intensjonen med omorganiseringen var nådd.

Evalueringen har vært basert på en bred dokumentanalyse, dybdeintervjuer med ledere og medarbeidere i Arbeidstilsynet samt ulike interessenter – herunder partene i arbeidslivet og samarbeidende virksomheter, som politiet, Skatteetaten, Mattilsynet mfl. – en intern spørreundersøkelse til alle medarbeidere og en gjennomgang av et antall tilsynssaker.

Rapporten er tilgjengelig på departementets nettsider.

Kontaktperson i Agenda Kaupang er Audun Korsvold.