skip to Main Content
Utredning Av Styringsmodeller

Utredning av styringsmodeller

Agenda Kaupang har utredet styringsmodeller for Bærum kommune.

Vi har utredet alternative styringsmodeller for Bærum kommune med utgangspunkt i en gjennomgang av dagens modell og praktiseringen av denne, etter et mandat i seks punkter.

Rapporten drøfter fire hovedmodeller for styring:

1. Formannskapsmodell med sektorutvalg
2. Sentralisert formannskapsmodell med komiteer i kommunestyret
3. Parlamentarisk styring og kommuneråd med kollektivt ansvar
4. Parlamentarisk styring og kommuneråd med individuelt ansvar

Det er gjennomført en drøfting av de ulike modellene med hensyn til: demokrati, styringskraft og kostnader. På grunnlag av erfaringene med ulike modeller i Trondheim og Bergen kommuner og i Hedmark fylkeskommune, som er beskrevet gjennom ulike evalueringer og gjennom presentasjoner, har vi forsøkt å se hva som er de dynamiske trekkene ved modellene, og hva som er mer kulturelle trekk ved de ulike kommunene. I rapporten er det også skissert noen mulige endringer i dagens praksis for Bærum kommune med sikte på større politisk involvering og styring, der dette kan ha betydning for utvikling av kommunen som samfunn og organisasjon.

Arbeidet har pågått fra april til august 2014 og er gjennomført i tett samarbeid med en politisk styringsgruppe, med bred politisk deltakelse ledet av ordføreren.

Rapporten kan leses i sin helhet på Bærum kommunes nettsider.

Ansvarlig for oppdraget er Kaare Granheim.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link