ROS-analyse Legevaktsamarbeid

ROS-analyse legevaktsamarbeid

Agenda Kaupang har bistått kommunene Etne, Sauda, Suldal og Vindafjord med ROS-analyse av dagens legevaktordning samt planlagt interkommunal legevakt i Ølen. Analysen er nå klar.

De fire kommunene er i gang med et interkommunalt helsesamarbeid, og som del av samarbeidet har det vært ønskelig med en utredning av felles interkommunal legevakt og øyeblikkelig hjelp-senger. Fra før har to av kommunene, Etne og Vindafjord, hatt samarbeid om felles legevakt siden 2007. Nå er planen at Sauda og Suldal også skal bli del av denne legevakten. Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen) har vært gjennomført i nært samarbeid med Helse Fonna HF.

Analysen viser at legevaktene i Sauda, Suldal og Etne/Vindafjord alle har til dels store utfordringer. På en rekke områder synes det å være en uakseptabel høy risiko knyttet til driften, og risikoreduserende tiltak må iverksettes. Legevakten har i praksis liten beredskapskapasitet, idet en er marginalt bemannet med hensyn til normaldrift.

ROS-analysen understøtter allerede nå behovet for et interkommunalt samarbeid om framtidens legevakt. I tillegg er det varslet at ny akuttforskrift, som er ventet i løpet av våren 2014, vil innebære krav om heldøgnbemannet legevakt og bakvaktsordninger. Dette vil være svært utfordrende krav å innfri for den enkelte av dagens tre legevakter.

Det har vært stor interesse knyttet til utfallet av ROS-analysen, med mediedekning på nett bl.a. hos NRK og Ryfylke.
Rapporten kan leses på Sauda kommunes nettsider.

Kontaktperson i Agenda Kaupang er Rune Holbæk.