skip to Main Content
Modell For Redusert Deltid

Modell for redusert deltid

Agenda Kaupang har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og utviklingsprogrammet «Sammen om en bedre kommune» utviklet en modell som beregner kostnader og gevinster ved redusert deltid.

Modellen er regnearksbasert og danner grunnlag for vurdering av hvilke tiltak på arbeidsplassen som kan redusere omfanget av deltid, gjennom analyse og involvering av berørte parter. Modellen er utviklet i dialog med en prosjektgruppe med deltakelse fra Drammen kommune, Spydeberg kommune og KMD. Modellen er laget for ledere på operativt nivå som ønsker mer innsikt i effekten av valg og prioriteringer, og økonomer som ønsker å forstå mer om valgene som ligger til grunn for å utarbeide en turnus. Resultatene kan brukes som grunnlag for dialog med kommunens politiske organer og ledere på strategisk nivå.

Følgende innspill ble gitt fra en kommune på  et seminar  hvor modellen ble lagt frem: «Modellen vil kunne ha stor betydning for å få i gang en dialog mellom dem som til daglig arbeider med turnus, og dem som sitter med mer overordnet budsjettarbeid i kommunen. I dag er det mange steder to forskjellige verdener (…) Den vil bl.a. kunne hjelpe økonomifolk til å forstå mer av turnus, og arbeidsledere til å forstå kostnadene som utløses av ulike valg og prioriteringer. Og den vil kunne bli et av flere redskap for å løfte turnusplanleggingen ut av det tradisjonelle A3-formatet og inn på årsplanlegging og mer varierte turnuser.»

Modellen er tilgjengelig på departementets nettside.

Ansvarlig for oppdraget er Per Schanche.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link