Kartlegging Av Objektive Kvalitetsindikatorer

Kartlegging av objektive kvalitetsindikatorer

Agenda Kaupang bistår KS med kartlegging av anvendte kvalitetsindikatorer for styring i norske kommuner.

Gjennom KOSTRA er det tilgjengelig et begrenset antall kvalitetsindikatorer. Fra ulike hold påpekes det at indikatorene ikke gir tilstrekkelig informasjon om tjenestenes kvalitet, og dermed heller ikke gir et tilstrekkelig grunnlag for styring og forbedring. Både departementer, KS og SSB har satt i gang prosesser for forbedring og utvikling av nye kvalitetsindikatorer.

Agenda Kaupang skal gjennom prosjektet kartlegge hvilke indikatorer kommunene bruker pr. i dag, hvordan de benyttes, og hvilke erfaringer kommunene har med nytten av kvalitetsindikatorer i styring og forbedring av egen virksomhet. Prosjektet skal gi et kunnskapsgrunnlag for sammenligninger mellom kommuner, for forbedringer av kommunenes styringssystemer og for å kunne gi et samlet bilde av kvalitetsutviklingen i kommunene.

Kontaktperson i Agenda Kaupang er Odd Helgesen.