skip to Main Content
Evaluering Av Returarbeidet I Politiet

Evaluering av returarbeidet i politiet

Agenda Kaupang bistår Politidirektoratet (POD) i anledning evaluering av returarbeidet i politiet.

Justis- og beredskapsdepartementet har gitt POD i oppdrag å gjennomføre en evaluering av returarbeidet i politiet. Oppdraget omfatter både PUs (Politiets utlendingsenhet) og politidistriktenes arbeid med retur av utlendinger uten lovlig opphold. Evalueringsoppdraget består av to deler: ressursanvendelse og kostnadseffektivitet, og kost-nytteanalyse for å vurdere formålseffektivitet. I tillegg inngår forslag til forbedringer.

Agenda Kaupang skal bistå i begge fasene av evalueringen, med kvalitetssikring av prosjektet i PU og POD,  og med tematiske bidrag knyttet til organisering, kostnader og samfunnsøkonomi ved returarbeidet.

Kontaktperson i Agenda Kaupang er Per-Trygve Hoff.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link