Brukerundersøkelse For Oljedirektoratet

Brukerundersøkelse for Oljedirektoratet

Agenda Kaupang har gjennomført brukerundersøkelse på oppdrag av Oljedirektoratet blant brukere av direktoratets tjenester. Nå foreligger resultatet fra undersøkelsen.

Oljedirektoratet har gitt Agenda Kaupang AS i oppdrag å foreta en undersøkelse av sentrale brukeres oppfatninger av direktoratets planer og prioriteringer, leveranser og tjenester. Det er gjennomført intervjuer med offentlige aktører og representanter for rettighetshavere og operatører. Det er også gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot medlemmer i lisenskomiteer.

OD får generelt meget positive tilbakemeldinger fra sine brukere.  OD har en god rolleutøvelse, særlig som faktaprodusent og pådriver overfor næringen. ODs tjenester og produkter verdsettes høyt, særlig faktaproduktene. ODs medarbeidere oppfattes som kompetente på de fleste fagområder de bør kjenne. OD framstår som samarbeidsvillig og yter god service. Kommunikasjon og formidling besørges på en god måte, selv om OD nok oppfattes som relativt lavmælt. OD oppfattes å ha høy faglig integritet, selv om det nære forholdet til Olje- og energidepartementet kan være en utfordring. Næringen ønsker sterkere deltakelse fra OD i lisensene, både for å bidra med kunnskap og for å bidra til bedre prosesser i lisensene – og styrke lisensmøtenes rolle som beslutningsorganer.

Resultatene er sammenlignet med resultater fra en lignende undersøkelse gjennomført av Agenda Kaupang i 2010.

Ansvarlig konsulent i Agenda Kaupang for dette prosjektet er Morten Stenstadvold.