skip to Main Content
– Betydelig Potensial For økt Samarbeid

– Betydelig potensial for økt samarbeid

Agenda Kaupang har kartlagt dagens samarbeid mellom pleie- og omsorgstjenestene og frivillig sektor og sosiale entreprenører. Det er også gjort en vurdering av potensialet for økte bidrag og utfordringer knyttet til samarbeidet.

KS ga Agenda Kaupang i oppdrag i svare på hvordan kommunen som arbeidsgiver kan samarbeide med frivillig sektor og sosiale entreprenører innen pleie- og omsorgstjenestene. Utgangspunktet for rapporten er erkjennelsen av at helse- og omsorgssektoren som følge av at det både blir flere yngre og eldre brukere samtidig som det kan bli knapphet på omsorgsarbeidere, ikke kan løse oppgavene alene i årene som kommer.

Frivillige organisasjoner bidrar med mellom 5 000 og 10 000 årsverk innen pleie og omsorg. Rundt 75 prosent av de frivillige bak denne innsatsen er over 50 år. Det er rundt 2 prosent av befolkningen som utfører en frivillig innsats innen området. Frivillig innsats utenom de frivillige organisasjonene er i vekst. Omfanget av denne formen for frivillig innsats er ikke dokumentert.

Kartleggingen av dagens samarbeid har avdekket et betydelig potensial for utvikling av overordnede kommunale strategier, retningslinjer og planlegging for samarbeidet med frivillig sektor.

Det ser ut til å være et betydelig potensial for økt samarbeid mellom kommunal og frivillig sektor innenfor pleie og omsorg. Men utløsning av dette potensialet krever betydelig innsats både fra sentrale myndigheter og organisasjoner, og ikke minst fra kommunene og den frivillige sektoren selv. For kommunene dreier det seg om å sette noen få, men tydelige resultatmål – og tilhørende rammer/strategier – for retningen av samarbeidet med frivillige, evne å fange opp initiativ fra frivillig sektor og ikke minst utvikle egen ledelse for å bidra til nytenking i oppgavefordeling og kultur for økt samhandling med frivillig sektor.

Rapporten fra prosjektet kan leses her.

Kontaktperson i Agenda Kaupang er Per Schanche.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link