skip to Main Content
Agenda Kaupang Skal Evaluere Difi

Agenda Kaupang skal evaluere Difi

Agenda Kaupang er valgt til å evaluere Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Difi ble etablert 1. januar 2008 som et direktorat med oppgave å fornye og utvikle offentlig sektor. Difi har som mandat å se helhetlig på det som skjer i forvaltningen: systematisere og analysere sentrale utviklingstrekk i forvaltningen og være en formidler av tverrgående problemstillinger. Direktoratet har 240 ansatte og er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Det skal foretas en evaluering av Difis oppdrag og oppgaveløsning. Difi har eksistert i seks år og har ikke tidligere vært evaluert. Hensikten er å vurdere om formålet med etableringen av Difi er nådd, samt å foreslå forbedringer og eventuelle endringer som støtter opp om regjeringens mål for forenkling, effektivisering og modernisering av offentlig sektor. Det er behov for å se på ulike deler av virksomheten i et helhetlig perspektiv og vurdere om oppgaver og rammebetingelser for virksomheten er hensiktsmessige. Evalueringen må også ses i lys av at Regjeringen ønsker å se stat og kommune mer i sammenheng.

Difi er oppdragsgiver og mottaker av evalueringen. KMD vil som etatsstyrer være mottaker av de forslag som Difi vil fremme overfor departementet på grunnlag av evalueringen og Difis egne vurderinger.

Kontaktperson i Agenda Kaupang er Gitte Haugnæss.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link